Obsah

1. Oznámení a výzva akcionářům

2. Pozvánka na valnou hromadu

 

 

 

 

1.    OZNÁMENÍ A VÝZVA AKCIONÁŘŮM

MD Access, a.s., IČ: 271 61 099

se sídlem: Praha 4, Hvězdova 33, PSČ 140 00

zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze č. j. B 9406

oznamuje tímto všem akcionářům společnosti,

že na základě § 2 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností došlo ke dni 01. 01. 2014 ke změně formy akcií společnosti z dosavadní formy akcií na majitele na formu akcií na jméno. Na základě výše uvedeného:

1)    Představenstvo společností tímto vyzývá akcionáře společnosti, aby na adrese sídla společnosti, nejpozději do dne 15. 06. 2014:

a)    Předložili své dosavadní listinné akcie společnosti k provedení změny na akcie na jméno

b)    Sdělili společnosti údaje potřebné k zápisu do seznamu akcionářů společnosti. Jedná se o jméno, datum narození, rodné číslo a bydliště akcionáře fyzické osoby nebo firmu, identifikační číslo a sídlo akcionáře právnické osoby. Současně sdělili číslo bankovního účtu vedeného u banky (či jiné osoby oprávněné poskytovat bankovní služby) ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, na kterém budou realizovány finanční transakce mezi akcionářem a společností a emailovou adresu. Dále aby předložili údaj o případném oddělení nebo převodu samostatně převoditelných práv spojených s akciemi.

2)    K provedení uvedených úkonů akcionář předloží originál akcií. Akcionář fyzická osoba předloží platný průkaz totožnosti, akcionář právnická osoba výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců. V případě zastoupení akcionáře na základě plné moci, je zmocněnec povinen předložit plnou moc s ověřeným podpisem, ze které bude vyplývat, kdo je akcionářem.

3)    Pro bližší informace k provedení změny akcií a k sjednání konkrétního termínu nás kontaktujte na emailové adrese premena@mdaccess.cz

4)    Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že akcionář, který bude v prodlení s plněním výše uvedených povinností, nebude po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení. Rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním výše uvedených povinností, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.

 

Představenstvo akciové společnosti MD Access, a.s. 

 

 

2.    POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

 

Představenstvo společnosti MD Access, a.s. svolává

řádnou valnou hromadu

společnosti MD Access, a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 33, PSČ 140 21, IČO: 271 61 099, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 9406, (dále jen „Společnost“),

která se bude konat dne 30. 6. 2014 od 15.00 hodin v sídle Společnosti na adrese Praha 4, Hvězdova 33, PSČ 140 21.

 

Pořad jednání valné hromady:

1.    Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady;

2.    Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2013;

3.    Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2013;

4.    Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013;

5.    Odvolání členů představenstva;

6.    Projednání a schválení změny stanov - podřízení Společnosti zákonu o obchodních korporacích, změna systému vnitřní struktury Společnosti;

7.    Volba statutárního ředitele;

8.    Volba členů správní rady.

 

Účast akcionářů na valné hromadě:

Společnost vydala listinné akcie na majitele, které se však s účinností ke dni 1. 1. 2014 ze zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, změnily na listinné akcie na jméno. Akcionáři Společnosti jsou dle uvedeného zákona povinni do 30. 6. 2014 předložit Společnosti akcie k provedení změny, a dále jí sdělit údaje potřebné k zápisu do seznamu akcionářů Společnosti.

V případě akcionářů, kteří ke dni konání valné hromady předložili Společnosti akcie a sdělili jí potřebné údaje má právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů Společnosti ke dni konání valné hromady. Pokud dojde přede dnem konání valné hromady ke změně akcionáře, která nebude ke dni konání valné hromady zapsána v seznamu akcionářů Společnosti, musí v seznamu nezapsaný akcionář na valné hromadě předložit originály akcií Společnosti, aby mu bylo umožněno účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva.

V případě akcionářů, kteří ke dni konání valné hromady nepředložili Společnosti akcie a nesdělili jí potřebné údaje má právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva akcionář, který na valné hromadě předloží originály akcií Společnosti.

 

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) k navrhovaným bodům jednání valné hromady:

K bodu 1.

Nejprve bude provedena kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a následně bude v souladu s § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) provedena volba orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, jednoho ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 2.

Zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu majetku Společnosti předkládá valné hromadě představenstvo dle § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2013 bude valnou hromadou projednána a nebude ve vztahu k ní přijímáno usnesení valné hromady. Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2013 ve znění navrženém představenstvem je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a zároveň bude akcionářům, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů, zaslána spolu s pozvánkou na valnou hromadu.

K bodu 3.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Podle ustanovení § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku. Účetní závěrka Společnosti za rok 2013 ve znění navrženém představenstvem je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a zároveň bude akcionářům, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů, zaslána spolu s pozvánkou na valnou hromadu.

K bodu 4.

Usnesení:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení úhradě ztráty Společnosti za rok 2013 v celkové výši 2 203 467,70 Kč následujícím způsobem: ztráta bude ponechána na účtu nehrazené ztráty minulých let.]

Zdůvodnění:

Podle ustanovení § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích představenstvo předkládá valné hromadě návrh rozhodnutí úhradě ztráty. Ztráta Společnosti a návrh její úhrady byla stanovena na základě údajů účetní závěrky za rok 2013, předložené představenstvem ke schválení valné hromadě.

K bodu 5.

Usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Zuzanu Musilovou, nar. 30. 4 1980, bytem Přátelství 902/56, Uhříněves, 104 00 Praha 10, s účinností ke dni zápisu změny stanov Společnosti měnící systém vnitřní struktury Společnosti z dualistického na monistický systém do obchodního rejstříku.

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Jaroslava Musila, nar. 31. 8 1976, bytem Přátelství 902/56, Uhříněves, 104 00 Praha 10, s účinností ke dni zápisu změny stanov Společnosti měnící systém vnitřní struktury Společnosti z dualistického na monistický systém do obchodního rejstříku.

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Vlastimilu Strnadovou, nar. 9. 6. 1961, bytem Píškova 1962/44, Stodůlky, 155 00 Praha 5, s účinností ke dni zápisu změny stanov Společnosti měnící systém vnitřní struktury Společnosti z dualistického na monistický systém do obchodního rejstříku.

Zdůvodnění:

Odvolání všech členů představenstva je nezbytné provést v souvislosti se změnou vnitřní struktury Společnosti s dualistického na monistický systém.

Odborná právní veřejnost nemá jednotný názor na to, zda účinnost změny vnitřní struktury společnosti, která se nepodřídila zákonu o obchodních korporacích, z dualistického na monistický systém nastává již rozhodnutím valné hromady či až zápisem změny do obchodního rejstříku, spolu s podřízením společnosti zákonu o obchodních korporacích. Odložení účinnosti odvolání členů představenstva by mělo zajistit, že v době mezi konáním valné hromady a zápisem změny do obchodního rejstříku bude mít Společnost v každém případě zvolený statutární orgán.

K bodu 6.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov ve znění předloženém představenstvem a výslovně schvaluje podřízení Společnosti režimu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 tohoto zákona, a dále změnu systému vnitřní struktury Společnosti z dualistického na monistický systém.

Zdůvodnění:

Dle § 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích obchodní korporace přizpůsobí své stanovy do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích (1. ledna 2014) úpravě zákona o obchodních korporacích. S ohledem na stávající úpravu stanov představenstvo navrhuje přijmout zcela nové úplné znění stanov společnosti.

Podle § 777 odst. 4 zákona o obchodních korporacích se má za to, že obsahem společenských smluv obchodních korporací, které vznikly před účinností tohoto zákona, tedy i Společnosti, jsou i dosavadní ustanovení obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti společníků, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona nebo se od nich společníci neodchýlili ve společenské smlouvě. Mezi odbornou právní veřejností však nepanuje jednota v tom, která ustanovení zákona o obchodních korporacích je třeba považovat za donucující a která ustanovení upravují práva a povinnosti akcionářů. Představenstvo proto navrhuje, aby se Společnost pro vyloučení pochybností ve smyslu § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřídila tomuto zákonu jako celku. Tuto změnu je třeba realizovat prostřednictvím změny stanov Společnosti.

Zákon o obchodních korporacích umožňuje akciové společnosti změnit systém vnitřní struktury společnosti z dualistického na monistický systém ve smyslu § 456 a násl. zákona o obchodních korporacích. Orgány společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury jsou valná hromada, správní rada a statutární ředitel. Výhodou tohoto systému je, že statutární ředitel může být zároveň předsedou správní rady. V zájmu zjednodušení řízení Společnosti představenstvo navrhuje změnit systém vnitřní struktury Společnosti z dualistického na monistický systém, a zároveň stanovit, že správní rada má jediného člena.

Upravené znění stanov Společnosti implementující nezbytné změny, které připravilo představenstvo je k dispozici v sídle Společnosti a zároveň bude akcionářům, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů, zasláno spolu s pozvánkou na valnou hromadu.

K bodu 7.

Usnesení:

Valná hromada volí do funkce statutárního ředitele Ing. Luboše Endrleho, nar. 28. 6. 1973, bytem Babice, Pod Lomem 245, PSČ 251 01.

Zdůvodnění:

Ing. Luboš Endrle je osobou, jejíž morální vlastnosti a zkušenosti zaručí vedení Společnosti s péčí řádného hospodáře.

Představenstvo navrhuje, aby statutárním ředitelem a členem správní rady byla zvolena jediná osoba v zájmu maximálního zjednodušení řízení Společnosti.

K bodu 8.

Usnesení:

Valná hromada volí do funkce člena správní rady Ing. Luboše Endrleho, nar. 28. 6. 1973, bytem Babice, Pod Lomem 245, PSČ 251 01

Zdůvodnění:

Ing. Luboš Endrle je osobou, jejíž morální vlastnosti a zkušenosti zaručí vedení Společnosti s péčí řádného hospodáře.

Představenstvo navrhuje, aby statutárním ředitelem a členem správní rady byla zvolena jediná osoba v zájmu maximálního zjednodušení řízení Společnosti.

 

V Praze dne 29.5.2014

 

Zuzana Musilová

Předsedkyně představenstva MD Access, a. s.

 

Soubor: Stanovy MD Access, a.s. (pdf)