POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

Statutární ředitel a člen správní rady společnosti MD Access, a.s. svolává

 

řádnou valnou hromadu

společnosti MD Access, a.s., se sídlem Hvězdova 33, 140 21 Praha 4, IČO: 271 61 099, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 9406, (dále jen „Společnost“),

která se bude konat dne 23.10.2015 v 10 hodin v sídle Společnosti na adrese Hvězdova 33, 140 21 Praha 4.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je dle článku 15.1 stanov sedmý den přede dnem konání valné hromady tj. 16.10.2015. Valné hromady se mohou účastnit a práva akcionáře včetně hlasování mají jen ty osoby, které jsou zapsány k rozhodnému dni v seznamu akcionářů Společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

1.    Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady;

2.    Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2014;

3.    Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2014;

4.    Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014;

5.    Odstoupení statutárního ředitele;

6.    Volba nového statuárního ředitele;

7.    Odstoupení člena správní rady;

8.    Volba nového člena správní rady.

 

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) k navrhovaným bodům jednání valné hromady:

K bodu 1.

Nejprve bude provedena kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a následně bude v souladu s § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) provedena volba orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, jednoho ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 2.

Zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu majetku Společnosti předkládá valné hromadě představenstvo dle § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2014 bude valnou hromadou projednána a nebude ve vztahu k ní přijímáno usnesení valné hromady. Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2014 ve znění navrženém představenstvem je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a zároveň bude akcionářům, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů, zaslána spolu s pozvánkou na valnou hromadu.

K bodu 3.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2014 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Podle ustanovení § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku. Účetní závěrka Společnosti za rok 2014 ve znění navrženém představenstvem je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a zároveň bude akcionářům, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů, zaslána spolu s pozvánkou na valnou hromadu.

K bodu 4.

Usnesení:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku Společnosti za rok 2014 v celkové výši 10.333.669,05,- Kč následujícím způsobem: zisk bude ponechán na úhradu ztrát z minulých let.

Zdůvodnění:

Podle ustanovení § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích představenstvo předkládá valné hromadě návrh rozhodnutí o rozdělení zisku. Zisk Společnosti a návrh na jeho rozdělení byla stanovena na základě údajů účetní závěrky za rok 2014, předložené představenstvem ke schválení valné hromadě.

K bodu 5.

Statutární ředitel oznamuje Společnosti a valné hromadě své odstoupení z funkce statutárního ředitele Společnosti a žádá valnou hromadu Společnosti, aby schválila toto odstoupení, přičemž navrhuje okamžik zániku funkce ke dni konání valné hromady.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje odstoupení statutárního ředitele Společnosti pana Jaroslava Musila, nar. 31. 8. 1976, bytem Přátelství 902/56, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, ke dni konání valné hromady.

Zdůvodnění:

Statutární ředitel Společnosti se rozhodl odstoupit ze své funkce z osobních důvodů. Své odstoupení z funkce statutárního ředitele oznámil Společnosti a zároveň jej touto pozvánkou oznamuje valné hromadě Společnosti dle článku 18.3 stanov. V souladu s tímto článkem stanov zároveň žádá valnou hromadu o schválení termínu zániku funkce, a to ke dni konání valné hromady.

K bodu 6.

V souvislosti se svým odstoupením z funkce statutární ředitel navrhuje bod jednání valné hromady: volbu statutárního ředitele. Své návrhy osoby, která má být zvolena za statutárního ředitele, mohou akcionáři navrhovat od svolání valné hromady až do okamžiku jejího jednání a hlasování o volbě statutárního ředitele.

Usnesení:

Valná hromada volí do funkce statutárního ředitele, který bude určen rozhodnutím valné hromady.

Zdůvodnění:

S ohledem na skutečnost, že dojde k zániku funkce statutárního ředitele, je nezbytné zvolit nového. Dle čl. 14 stanov jsou akcionáři oprávněni navrhnout své kandidáty na volná místa v orgánech společnosti. Následně se hlasuje postupně o jednotlivých navržených kandidátech v pořadí dle počtu jejich nominací.

K bodu 7.

Člen správní rady oznamuje Společnosti a valné hromadě své odstoupení z funkce člena správní rady a žádá valnou hromadu Společnosti, aby schválila toto odstoupení, přičemž navrhuje okamžik zániku funkce ke dni konání valné hromady.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje odstoupení člena správní rady Společnosti pana Jaroslava Musila, nar. 31. 8. 1976, bytem Přátelství 902/56, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, ke dni konání valné hromady.

Zdůvodnění:

Člen správní rady Společnosti se rozhodl odstoupit ze své funkce z osobních důvodů. Své odstoupení z funkce člena správní rady oznámil Společnosti a zároveň jej touto pozvánkou oznamuje valné hromadě Společnosti dle článku 20.4 stanov. V souladu s tímto článkem stanov zároveň žádá valnou hromadu o schválení termínu zániku funkce, a to ke dni konání valné hromady.

K bodu 8.

V souvislosti se svým odstoupením z funkce člen správní rady navrhuje bod jednání valné hromady: volbu člena správní rady.

Usnesení:

Valná hromada volí do funkce člena správní rady, který bude určen rozhodnutím valné hromady.

Zdůvodnění:

S ohledem na skutečnost, že dojde k zániku funkce člena správní rady, je nezbytné zvolit nového. Dle čl. 14 stanov jsou akcionáři oprávněni navrhnout své kandidáty na volná místa v orgánech společnosti. Následně se hlasuje postupně o jednotlivých navržených kandidátech v pořadí dle počtu jejich nominací.

 

V Praze dne 22.9.2015

 

 

 

Jaroslav Musil

Statutární ředitel a člen správní rady MD Access, a.s.