Oznámení a výzva akcionářům

 

 

Představenstvo akciové společnosti

 

MD Access, a.s., IČ: 271 61 099

se sídlem: Praha 4, Hvězdova 33, PSČ 140 00

zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze č. j. B 9406

 

oznamuje tímto všem akcionářům společnosti,

 

že na základě § 2 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností došlo ke dni 01. 01. 2014 ke změně formy akcií společnosti z dosavadní formy akcií na majitele na formu akcií na jméno. Na základě výše uvedeného:

 

1)      Představenstvo společností tímto vyzývá akcionáře společnosti, aby na adrese sídla společnosti, nejpozději do dne 15. 06. 2014:

a)                   Předložili své dosavadní listinné akcie společnosti k provedení změny na akcie na jméno 

b)                    Sdělili společnosti údaje potřebné k zápisu do seznamu akcionářů společnosti. Jedná se o jméno, datum narození, rodné číslo a bydliště akcionáře fyzické osoby nebo firmu, identifikační číslo a sídlo akcionáře právnické osoby. Současně sdělili číslo  bankovního účtu vedeného u banky (či jiné osoby oprávněné poskytovat bankovní služby) ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, na kterém budou realizovány finanční transakce mezi akcionářem a společností a emailovou adresu. Dále aby předložili údaj o případném oddělení nebo převodu samostatně převoditelných práv spojených s  akciemi.

2)      K provedení uvedených úkonů akcionář předloží originál akcií. Akcionář fyzická osoba předloží platný průkaz totožnosti, akcionář právnická osoba výpis  z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců. V případě zastoupení akcionáře na základě plné moci, je zmocněnec povinen předložit plnou moc s ověřeným podpisem, ze které bude vyplývat, kdo je akcionářem.

3)      Pro bližší informace k provedení změny akcií a k sjednání konkrétního termínu nás kontaktujte na emailové adrese premena@mdaccess.cz

4)      Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že akcionář, který bude v prodlení s plněním výše uvedených povinností, nebude po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení. Rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním výše uvedených povinností, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.

 

 

 

Představenstvo akciové společnosti MD Access, a.s.